[Oneshot] [Feel lost tonight (save me)]

author: meloncheese

pairing: sugakookie

rating: g

summary: “anh có thích không, anh có thích như thế không? khi chúng ta đều nằm xuống, nhắm mắt và thôi không lạc nữa?” Continue reading “[Oneshot] [Feel lost tonight (save me)]”

Advertisements