.:to remember:.

author: meloncheese

rating: g

pairing: sugakookie

note: không phải fic, không phải đoản, cũng chả hiểu mình đang làm cái mẹ gì… cứ coi như là chút gì để nhớ vậy :>

~*****~ Continue reading “.:to remember:.”

Advertisements